Privacy Statement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Ook Maitech neemt uw privacy zeer serieus.  Wij hebben daarom dan ook een privacy statement opgesteld.

 

Privacy statement van Maitech B.V.

Archipel 41-07, 8224 HR Lelystad, www.Maitech.nl , administratie@maitech.nl

Maitech waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten. De persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld. Maitech houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar dienstverlening stelt.

Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Maitech verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboorteplaats
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in een bespreking, door het invullen van het webformulier op de website van Maitech, in de correspondentie en telefonisch
 • gegevens over uw activiteiten op de website maitech.nl
 • gegevens over uw activiteiten op de website foldersafe.nl
 • lijst met uw contactgegevens via een app of social media
 • IP-adres
 • internetbrowser en apparaat type
 • PC gegevens, zoals serienummers, software licenties etc
 • Diverse accountgegevens

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

Maitech verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar opdrachtgevers in het kader van een met die opdrachtgevers overeen te komen verwerkersovereenkomst. Zij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens rechtstreeks voor de overeenkomst.

Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig?

Maitech verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om de overeengekomen diensten en producten te kunnen leveren en u hiermee zo snel en uitgebreid mogelijk van dienst te zijn.
 • om indien dit nodig is in contact met u te kunnen treden ter uitvoering van de dienstverlening
 • het afhandelen van uw betaling of vergoeding(en)
 • Maitech analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Maitech verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wat doen wij met uw gegevens?

Maitech verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Maitech zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn(en) luiden als volgt:

 • fysieke gegevens aangaande de overeenkomst (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar na de financiële afwikkeling van de beëindiging van de overeengekomen dienstverlening, behoudens authentieke akten en vonnissen: 20 jaar na einde dienstverlening.
 • digitale gegevens aangaande de overeenkomst (inclusief persoonsgegevens): twintig jaar na de financiële afwikkeling van de beëindiging van de overeengekomen dienstverlening.
 • administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens): zeven jaar vanaf de beëindiging van de dienstverlening.
 • overige gegevens zoals de gegevens die op of via de website worden verstrekt (inclusief eventuele persoonsgegevens): vijf jaar vanaf het moment van vastlegging
 • back-ups van klanten worden bewaard conform de overeengekomen retentie tijd.
 • Images van pc’s gemaakt t.b.v. reparaties of upgrades, worden bewaard in overleg met klant. Bij beëindiging van de dienstverlening worden deze overgedragen of verwijderd.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Maitech verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Maitech een (sub)verwerkersovereenkomst, zoals de hostingpartij, maar ook de accountant, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Maitech blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen, al dan niet als Verwerker.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: administratie@maitech.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie of scan uw burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Maitech zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek inhoudelijk reageren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Maitech neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien onverhoopt sprake is van een datalek (onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens door een derde), zal meteen melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf.

Mocht u ondanks de getroffen maatregelen de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via administratie@maitech.nl

Wijziging privacy statement

Maitech behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement of Privacy verklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via administratie@maitech.nl